Фондация “Хомо Луденс” е учредена през 2011 г.  в гр. София. Тя е доброволна и независима организация, учредена като юридическо лице с нестопанска цел. Фондация “Хомо Луденс” е организация, определена за осъществяване на дейност в обществена полза и е вписана в Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза при Министерството на правосъдието под № 20110713047.

Мисията на Фондация “Хомо Луденс” е да работи за осигуряване на устойчиво развитие на общността чрез насърчаване на благотворителността и подпомагане реализацията на граждански инициативи, съответстващи на местните нужди. Основните цели са на фондацията са:

  • Да насърчава развитието и утвърждаването на духовните ценности и културата на населението в България;
  • Да подпомага издаването на списание „HOMO LUDENS”;
  • Да стимулира културния обмен между България, европейската и световната култура;
  • Да работи за повишаване театралната култура на българския зрител;
  • Да подпомага реализацията на театрални проекти с висока културна стойност;
  • Да осъществява дейност за развитието на културната ситуация в сферата на театралните теории и практики;
  • Да осъществява дейност за приобщаване на българското театрално изкуство към европейските и световни театрални процеси;
  • Да взаимодейства с местни и чуждестранни физически и юридически лица, които работят в областта на аналогични проблеми, включително обмен на информация.

За времето на своето съществуване Фондация „Хомо Луденс“ има реализирани множество проекти в сферата на театъра, организиране на кръгли маси, конференции и др.

Важни за театралната общност са успешно реализираните проекти, свързани с издаването на списание „Homo Ludems” след 2011 г.

Фондация «Хомо Луденс» е партньор на Британски съвет – София за реализирането на проекта Кралски национален театър на живо през в периода 2012 – 2017 г. В рамките на това партньорство се реализираха извънредни прожекции в НАТФИЗ «Кр. Сарафов» и  дискусии със студенти и театрали.

Фондация «Хомо Луденс» е съиздател и на друга специализирана литература в областта на сценичните изкуства като:

«Театралната практика през първото десетилетие на ХХI век“, Сборник статии, съвместно с МТФ „Варненско лято“ 2012

„Театърът в България. 1989 – 2015“, автор Николай Йорданов, съвместно с Институт за изследване на изкуствата към БАН, 2016

WordPress Video Lightbox