Брой 12/2006

HOMO LUDENS 12/2006

Списание за театър

В реализираните вече 11 броя на сп. “Homo Ludens” намериха отражение редица съществени проблеми на драматургията, теорията на драмата и представлението, публиката, интердисциплинарната връзка на театъра с други изкуства, с електронните медии и др.

Новият 12 брой на сп. “Homo Ludens” предлага като ключова тема междукултурните измерения на съвременния театър. Проблемите на междукултурната комуникация са от първостепенно значение за нашата епоха, в която театърът е една от активните зони за диалог между различните култури. Вярваме, че едно по-обстойно представяне на тази тема ще представлява интерес за българските театрални творци, а и за по-широки културни кръгове в страната. Темата придобива особена актуалност в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз ­ 2008 г. предстои да бъде Европейската година на междукултурния диалог. Сп. “Homo Ludens” смята за навременно да акцентира върху междукултурната проблематика в настоящия си брой и по този начин да породи импулси за по-нататъшни размисли, търсения и дискусии. Тук поместваме някои еталонни статии в тази област, като например теоретичния текст на Бони Маранка за спектакъла “Гората” от 1988 г. на Робърт Уилсън; също и практически и методически текстове на водещи театрални творци като този на Тадаши Сузуки.

В рубриката “Текст за театър” за първи път публикуваме на български език пиесата на Маргьорит Юрсенар “Електра или свалянето на маските”.

Паралелно с това, броят следва традицията на списанието да архивира и отразява театралния процес чрез обичайните си рубрики “Личности”, “По нашите сцени”, “По сцените на другите” и др. Към тях тук са добавени две нови рубрики: “Проектен театър” и “Представяме ви”. В Клуб “Хомо Луденс” разговаряме за ролята и мястото на драматурга в днешния български театър.

Надяваме се, че настоящият брой ще ви предложи интересни гледни точки към интеркултурната тема и към съвременния театрален живот.

Приятно четене!

WordPress Video Lightbox