Брой 4-5/2002

HOMO LUDENS 4-5/2002

Списание за театър

Предлагаме на уважаемите читатели на Homo Ludens брой 4 и 5 на списанието, обединени в една книжка. Водещата тема е: Театърът – място на социокултурни взаимодействия. Разбира се, тази тема е толкова неизбродна, че не си позволих да предложа нито една нейна конкретна интерпретация. В замяна на това се опитах чрез подбора на представените личности, факти, събития, рефлексии да очертая различни нейни аспекти.

Всъщност не толкова самата констатация, че театърът е място на социокултурни взаимодействия е интересна, колкото практиките в театъра и около него, които го откриват като уникална възможност за реализиране на различни форми на подобно взаимодействие. В случая става въпрос за специфична нагласа, която възприема театралното пространство не като въображаема галерия от неизброими произведения на изкуството (някои великолепни, други ­ скучни, трети ­ неразбираеми, и т.н.), а като социално и културно убежище за хората, искащи да разберат себе си и другите чрез една или друга театрална акция.

Както и в предишните броеве на списанието, водещата тема не променя традиционните рубрики на Homo Ludens и в никакъв случай не определя изцяло публикуваните интервюта, рецензии, статии. Просто ги придърпва в определена посока, без да се опитва да съчинява действителност. Заслужава да се отбележат трите нови рубрики, които ще имат своето продължение в следващите броеве – Мемоари, Дискусии и Реформи.

Надявам се, че предпочетеното “мозаечно” структуриране на различните възгледи, мнения и тези, изложени на страниците на тази книжка, ще позволи много широк кръг читатели да намерят своето “място” в списанието, което, надявам се, ще ги провокира към едно или друго социокултурно действие.

Николай Йорданов

WordPress Video Lightbox