Брой 6-7/2003

HOMO LUDENS 6-7/2003

Списание за театър

След като в първите няколко броя на сп. “Homo Ludens” залегнаха ключови теми, свързани с авторството, теорията на представлението, социокултурните измерения на театралния процес, настоящият 6 & 7 брой има за цел да очертае следващия проблемен кръг във веригата: автор ­ текст ­ възприемател. Този кръг обхваща публиката, рецепцията, комуникацията, обратната връзка.

Разбира се, със своя ограничен обем броят не може да има други амбиции, освен да набележи отправни точки към неизчерпаемия въпрос “театър ­ публика”. А самата специфика на списанието предопределя основната перспектива към ключовата тема. Тази тема е “пречупена” през традиционните рубрики на “Homo Ludens”, имащи също и задачата да проследят изяви и събития от случващото се в театралния живот у нас и в чужбина през последното полугодие. Ето защо голяма част от текстовете отразяват гледната точка на хора, професионално занимаващи се с театър. Темата “публика”, както се оказа, провокира у тях разнообразни, понякога противоречиви, реакции, рефлексии, анализи, очаквания. Търсен е едновременно широк и значим спектър от личности, позиции, възгледи. Чрез теоретичните текстове са откроени и допирни точки със социологията, психологията, рецептивната естетика, културологията.

Ключовата тема няма за цел да “обсеби” изцяло страниците на списанието. Подборът на материали е подчинен и на желанието да предложим на уважаемите читатели възможно най-широка, интересна и многоизмерна проблематика и информация. Стремежът към актуалност и разнообразие беше в основата на разширяването на рубриките “На фокус” и “По нашите сцени”, както и на решението да публикуваме в настоящия брой три нови драматургични текста.

Предлагаме на вниманието на читателите и една малка анкета. Но сериозните проучвания и анализи по въпроса за публиката, за нейните нагласи и очаквания, все още предстоят да бъдат направени. Надяваме се чрез настоящия брой да подчертаем необходимостта от действия в тази посока. Проблемът за комуникацията със зрителите и за обратната връзка има не само естетическа и професионална, но и обществена значимост – особено в нашата страна, където променената културна ситуация изисква неговото преразглеждане, преоценка и изработването на нови стратегии.

Искра Николова

WordPress Video Lightbox